Học bổng

Danh sách xét học bổng HK1 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 04/04/2016
|

I. Học kỳ 5 Khóa 9

STT Khoa Tài chính - Kế toán  STT Khoa Quản trị kinh doanh STT Khoa Thương mại - Du lịch STT Khoa Ngoại ngữ
1 Lớp CKT 9.1 1 Lớp CQT 9.1 1 Lớp CXN 9.1 1 Lớp CTA 9
2 Lớp CKT 9.2 2 Lớp CQT 9.2 2 Lớp CXN 9.2    
3 Lớp CKT 9.3 3 Lớp CQT 9.3 3 Lớp CKD 9.1    
4 Lớp CKT 9.4 4 Lớp CQT 9.4 4 Lớp CKD 9.2    
5 Lớp CKT 9.5            

 

II. Học kỳ 3 Khóa 10

STT Khoa Tài chính - Kế toán  STT Khoa Quản trị kinh doanh STT Khoa Thương mại - Du lịch STT Khoa Ngoại ngữ
1 Lớp CKT 10.1 1 Lớp CQT 10.1 1 Lớp CXN 10.1 1 Lớp CTA 10
2 Lớp CKT 10.2 2 Lớp CQT 10.2 2 Lớp CXN 10.2 STT Khoa Công tác xã hội  
3 Lớp CKT 10.3 3 Lớp CQT 10.3 3 Lớp CKD 10.1  1  Lớp CTX 10
4 Lớp CKT 10.4 4 Lớp CQT 10.4 4 Lớp CKD 10.2    
5 Lớp CKT 10.5  Lớp CQT 10.5  5  Lớp CKD 10.3    
6 Lớp CKT 10.6 6 Lớp CQT 10.6        
7 Lớp CKT 10.7            
8 Lớp CKT 10.8            

 

III. Học kỳ 1 Khóa 11 

STT Khoa Tài chính - Kế toán  STT Khoa Quản trị kinh doanh STT Khoa Thương mại - Du lịch STT Khoa Ngoại ngữ STT Khoa Công tác xã hội
1 Lớp 11CKT01 1 Lớp 11CQT01 1 Lớp 11CXN01 1 Lớp 11CTA01 1 Lớp 11CTX
2 Lớp 11CKT02 2 Lớp 11CQT02 2 Lớp 11CXN02  2  Lớp 11CTA02    
3 Lớp 11CKT03 3 Lớp 11CQT03 3 Lớp 11CKD01        
4 Lớp 11CKT04 4 Lớp 11CQT04 4 Lớp 11CKD02        
5 Lớp 11CKT05  Lớp 11CQT05    Lớp 11CKD03        
6 Lớp 11CKT06 6 Lớp 11CQT06   Lớp 11CKD04        
7 Lớp 11CKT07                
|