Học bổng

Học bổng HK2 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 10/01/2018
|

Phòng Đào tạo thông báo đến HSSV nhận học bổng như sau:

  1. Hệ Cao đẳng sinh viên xem tại đây
  2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp học sinh xem tại đây

Chú ý: 

HSSV xem thời gian nhận học bổng cụ thể tại phòng Kế hoạch - Tài chính

|