Học bổng

Học bổng học kỳ 2 NH 2015 - 2016

Phòng Đào tạo | 11/01/2017
|

Phòng Đào tạo thông báo đến HSSV nhận học bổng như sau:

1. Hệ Cao đẳng sinh viên xem tại đây

2. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp học sinh xem tại đây

3. Cấp học bổng bổ sung hệ TCCN học sinh xem tại đây

Chú ý: 

HSSV xem thời gian nhận học bổng cụ thể tại phòng Kế hoạch - Tài chính

|