Hợp tác quốc tế

Báo cáo chuyên đề “Cơ hội nghề nghiệp tốt hơn khi bạn là chuyên gia về lĩnh vực kinh tế” ngày 08 tháng 11 năm 2018

Phòng QHHT & NCPT | 06/11/2018
|

      Mẫu danh sách đăng ký cho sinh viên đăng ký tham dự Báo cáo chuyên đề  File Download

 

Hướng dẫn điểm danh sau khi tham dự Báo cáo chuyên đề: https://docs.google.com/forms/d/1trFRn_Ol9eRJ0KJevmWtxVd-Drs_Gg7LWOt1VeQi5xw/viewform?edit_requested=true

Bước 1: Mỗi sinh viên đến tham dự được phát một Phiếu điểm danh có chứa mã số.
Bước 2: Sinh viên scan QR trên Phiếu điểm danh để đăng nhập vào giao diện điểm danh online.
Bước 3: Đến hết ngày 11/11/2018, sinh viên thực hiện điền thông tin vào giao diện điểm danh và bấm GỬI.
Bước 4: Sinh viên giữ phiếu điểm danh có chứa mã số đến hết ngày 16/11/2018 để đề phòng cần đối chứng. 
|