Hợp tác quốc tế

Buổi học đầu tiên của LeXers tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng QHHT & NCPT | 08/04/2016
|

        Các LeXers được Thầy Bhatia Neelesh Jaikishin giảng dạy. 

  Các nhóm trao đổi cách thức tìm hiểu vấn đề:

    Các cặp sinh viên HCE-SP đang tìm hiểu với nhau:

|