Hợp tác quốc tế

Kết quả tuyển chọn sinh viên tham dự Hội nghị Hình mẫu Thanh niên ASEAN (YMAC) 2017 tại Singapore

Phòng QHHT & NCPT | 28/07/2017
|

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-BTCYMAC ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Ban tuyển chọn được Hiệu trưởng duyệt về kết quả tuyển chọn Sinh viên tham dự Hội nghị Hình mẫu Thanh niên ASEAN 2017,

Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển công bố Danh sách sinh viên tham dự YMAC 2017 như sau:

1. Tờ trình kết quả chọn Giảng viên và tuyển Sinh viên tham dự YMAC 2017: File Download

 

2. Danh sách Sinh viên tham dự YMAC 2017: 

|