Về việc kéo dài thời gian thu học phí HK2 năm học 2019-2020

Khoa Công tác Xã hội | 09/03/2020
Học kỳ 2 Năm học 2019-2020

Về việc kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020

Khoa Công tác Xã hội | 02/03/2020
Học kỳ 2 Năm học 2019-2020

Thời gian các tiết học HK2 năm học 2019-2020

Khoa Công tác Xã hội | 29/02/2020
Học kỳ 2 Năm học 2019 - 2020

Về việc thu học phí HK2 năm học 2019-2020

Khoa Công tác Xã hội | 13/02/2020
Học kỳ 2 Năm học 2019-2020

Lịch Cố vấn học tập tiếp sinh viên

Khoa Công tác Xã hội | 03/02/2020
Học kỳ 2 Năm học 2019-2020

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập

Khoa Công tác Xã hội | 08/01/2020
Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Về việc đăng ký môn học

Khoa Công tác Xã hội | 19/12/2019
Học kỳ 2 năm học 2019-2020