Kế hoạch - Thông báo

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Cao đẳng HK I Năm học 2020 - 2021

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 18/12/2020
|

1. Kế hoạch thực tập ngày QTKD K13,14-12.2020 File Download

Danh sách thực tập ngành QTKD K13,14-12.2020 File Download

2. Kế hoạch thực tập ngày KDTM K13,14-12.2020 File Download

Danh sách thực tập ngành KDTM K13,14-12.2020 File Download

3. Kế hoạch thực tập ngày QTKD K11,12-12.2020 File Download

Danh sách thực tập ngành QTKD K11,12-12.2020 File Download

 

|