Kế hoạch - Thông báo

Thông báo nộp Hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 04/2022

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 14/03/2022
|

Sinh viên các khóa 10, khóa 11, khóa 12, khóa 13, khóa 14 xem thông báo theo đường link sau:

https://www.kthcm.edu.vn/bai-viet/thong-bao/thong-bao-nop-ho-so-xet-tot-nghiep-trinh-do-cao-dang-hinh-thuc-chinh-quy-dot-thang-04-2022-136-4518.html

Trước khi nộp Hồ sơ trực tiếp, Sinh viên thực hiện theo link sau:

- Khóa 15: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4WvsrlOMuyUzBjCxwvkJk-r9oNMsHlFHtucoffzoTX2ycIg/viewform

- Khóa 14: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL4KShz-aNIojO0fBxhczMM7d5rrgKCmFduOZw9ELrRkljVQ/viewform

- Khóa 13: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVpC6CKGWmWo6m2ZE4KVAZYkBjpuyhS4nwTft0bkTP5zCVOg/viewform

- Khóa 12: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfslTf7h6Jo00Olpy2impYfii2h9I3RKMAPYILea4J9uH21uA/viewform

- Khóa 11: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe90Llhvf1qi3ARsgYkydv2S4AB8zQ4WUOI6IVDTrUqcjP-dA/viewform

 Chú ý: Sinh viên phải bấm vô link tiếp tục, KHÔNG BẤM GỬI, thực hiện đúng khi Sinh viên nhận được email phản hồi

|