Kế hoạch - Thông báo

Thông báo v/v thực hiện chính sách Miễn, giảm học phí, Trợ cấp xã hội, Vay vốn tín dụng Học kỳ 2 Năm học 2019-2020

Phòng Công tác HSSV | 12/05/2020
|

1.Thông báo miễn, giàm học phí File Download

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí File Download

Giấy cam kết miễn, giảm học phí File Download

2.Thông báo trợ cấp xã hội File Download

Giấy đề nghị hưởng trợ cấp xã hội File Download

Các loại giấy tờ theo quy đinh cho từng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội File Download

Mẫu giấy xác nhận thuộc hộ nghèo dành cho đối tượng thuộc hộ nghèo File Download

3.Thông báo vay vốn File Download

|