Kết thúc học phần

Kết quả thi các lớp hè

Phòng Đào tạo | 29/08/2017
|

Ngày cập nhật: 29/08/2017:

1. NLCB chủ nghĩa Mac-lênin

2. Tin học đại cương

 Ngày cập nhật: 05/09/2017:

1. Anh văn chuyên ngành QTKD

2. Nguyên lý kế toán

3. Kế toán TCDN

4. Kế toán TCDN 1

5. Kế toán TCDN 2

6. Tài chính - tín dụng

7. Tài chính doanh nghiệp 1

8. ĐLCM của ĐCSVN

 Ngày cập nhật: 12/09/2017:

1. Hệ thống thông tin quản lý

2. Pháp luật kinh doanh quốc tế

3. Tin học kế toán

4. Thuế

Kết quả thi lại: cập nhật 04/10/2017:

1. Tài chính DN 1

2. Tin học đại cương

3. Tin học kế toán

4. Kế toán tài chính DN 2

Kết quả thi đợt 2: cập nhật 16/10

1. PL kinh doanh

2. Thuế

3. Tin học kế toán

Chú ý:

    Sinh viên vào mục Phòng Đào tạo / Các biểu mẫu / Hướng dẫn học vụ Phòng Đào tạo để xem quy trình chấm phúc khảo bài thi. Sau thời hạn 7 ngày quy định Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp khiếu nại kể từ ngày công bố điểm.

 

|