Lớp tiếng Hàn du học

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 26/09/2019

Tiếng Hàn căn bản

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 10/04/2019
Tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu

Tiếng Hàn sơ cấp 1-1

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 10/04/2019
Tiếng Hàn cơ bản

Tiếng Hàn sơ cấp 1-2

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 11/04/2019
Tiếng Hàn sơ cấp

Tiếng Hàn đàm thoại sơ cấp 2-1

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 21/06/2019
Tiếng Hàn đàm thoại sơ cấp 2-1

Tiếng Hàn nhập môn miễn phí

Trung tâm Giao lưu Việt - Hàn HCE | 10/04/2019
Tiếng Hàn cơ bản