Lịch điều phối phòng học tuần từ 26/6/2017 đến 01/7/2017 Lần 2

Phòng Hành chính - Quản trị | 24/06/2017
Lịch điều phối phòng học tuần từ 26/6/2017 đến 01/7/2017 Lần 2

Lịch điều phối phòng học tuần từ 26/6/2017 đến 01/7/2017

Phòng Hành chính - Quản trị | 23/06/2017
Lịch điều phối phòng học tuần từ 26/6/2017 đến 01/7/2017

Lịch điều phối phòng học tuần từ 19/6/2017 đến 24/6/2017 Lần 2

Phòng Hành chính - Quản trị | 20/06/2017
Lịch điều phối phòng học tuần từ 19/6/2017 đến 24/6/2017 Lần 2

Lịch điều phối phòng học tuần từ 19/6/2017 đến 24/6/2017

Phòng Hành chính - Quản trị | 18/06/2017
Lịch điều phối phòng học tuần từ 19/6/2017 đến 24/6/2017

Lịch điều phối phòng học tuần từ ngày 12/06/2017 đến 17/06/2017

Phòng Hành chính - Quản trị | 09/06/2017
Lịch điều phối phòng học tuần từ ngày 12/06/2017 đến 17/06/2017

Lịch điều phối phòng học tuần từ 05/06/2017 đến 10/06/2017 Lần 2

Phòng Hành chính - Quản trị | 07/06/2017
Lịch điều phối phòng học tuần từ 05/06/2017 đến 10/06/2017 Lần 2

Lịch điều phối phòng học tuần từ 05/6/2017 đến 10/6/2017

Phòng Hành chính - Quản trị | 03/06/2017
Thông báo: Từ ngày 02/6/2017 các phòng A101 đến A104 được sử dụng phục vụ công tác đánh giá ngoài của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM. Các lớp chú ý xem kỹ Lịch điều phối phòng học để ngồi đúng vị trí số phòng được Phòng Hành chính -Quản trị sắp xếp.  

Lịch điều phối phòng học tuần từ ngày 29/05/2017 đến 03/06/2017 Lan 2

Phòng Hành chính - Quản trị | 27/05/2017
Thông báo: Từ ngày 02/6/2017 các phòng A101 đến A104 được sử dụng phục vụ công tác đánh giá ngoài của Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM. Các lớp chú ý xem kỹ Lịch điều phối phòng học để ngồi đúng vị trí số phòng được Phòng Hành chính -Quản trị sắp xếp.  

Lịch điều phối phòng học tuần từ ngày 22/05/2017 đến 27/05/2017 Lần 2

Phòng Hành chính - Quản trị | 22/05/2017
Lịch điều phối phòng học tuần từ ngày 22/05/2017 đến 27/05/2017 Lần 2

Lịch điều phối phòng học tuần từ 22/05/2017 đến 27/05/2016

Phòng Hành chính - Quản trị | 19/05/2017
Lịch điều phối phòng học tuần từ 22/05/2017 đến 27/05/2016