Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Khoa GD CT & PT | 27/07/2015
|

Ngày 15/9/1989, trường Trung học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 536/QĐ-UB của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở hợp nhất 4 trường Trung học chuyên nghiệp: Trung học Tài chánh, Trung học Kế hoạch, Trung học Thương nghiệp, Trung cấp Nghiệp vụ Lao động - Tiền lương. Tổ bộ môn Mác – Lênin, tiền thân là Tổ Chính trị được thành lập từ những ngày đầu tiên sau khi 4 trường hợp nhất.

Trong quá trình phấn đấu vươn lên của tập thể CBCC Nhà trường và được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của lãnh đạo các cấp, Ngày 03/02/2005 trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở của trường Trung học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà trường, Tổ bộ môn Mác – Lênin được thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-CĐKT, ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP. HCM. 

|