Phúc khảo bài thi tốt nghiệp

V/v Nhận đơn phúc khảo thi tốt nghiệp khóa 8 CĐ, khóa 24 TCCN

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 29/07/2015
|

THÔNG BÁO
V/v nhận đơn phúc khảo bài thi TN khóa 8 CĐ, khóa 24 TCCN
và các khóa trước thi TN cùng với khóa 8 CĐ, khóa 24 TCCN


- Liên hệ nhận và nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
- Thời gian nhận đơn phúc khảo tốt nghiệp: từ 24/07/2015 đến hết ngày 10/08/2015.

|