Phúc khảo bài thi tốt nghiệp

V/v Nhận đơn phúc khảo thi tốt nghiệp khóa 9 CĐ, khóa 25 TCCN

Phòng Khảo thí và ĐBCL | 09/08/2016
|

THÔNG BÁO
V/v nhận đơn phúc khảo bài thi TN khóa 9 CĐ, khóa 25 TCCN
và các khóa trước thi TN cùng với khóa 9 CĐ, khóa 25 TCCN

- Liên hệ nhận và nộp đơn phúc khảo tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
- Thời gian nhận đơn phúc khảo tốt nghiệp: từ 09/08/2016 đến hết 16h30' ngày 16/08/2016.

- Sau khi hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, các khiếu nại về điểm thi của học sinh - sinh viên sẽ không được giải quyết.

|