Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học của trường Đại học Tân Trào

Phòng QHHT & NCPT | 10/01/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học trường Đại học Tân Trào (Tháng 01.2022). Chi tiết xem file đính kèm

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học Quốc gia của trường Đại học Thương Mại

Phòng QHHT & NCPT | 10/01/2022
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Quốc gia (Tháng 01.2022). Chi tiết xem file đính kèm

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học trường ĐH Văn Lang

Phòng QHHT & NCPT | 06/12/2021
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học trường ĐH Văn Lang (Tháng 12.2021). Chi tiết xem file đính kèm

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

Phòng QHHT & NCPT | 06/12/2021
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc lần thứ IX - năm 2022 (Tháng 12.2021). Chi tiết xem file đính kèm

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học Quốc gia UNC

Phòng QHHT & NCPT | 02/11/2021
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Quốc gia (Tháng 11.2021). Chi tiết xem file đính kèm

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học Quốc gia

Phòng QHHT & NCPT | 02/11/2021
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học Quốc gia (Tháng 11.2021). Chi tiết xem file đính kèm

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học Đại học Công nghệ Sài Gòn

Phòng QHHT & NCPT | 28/10/2021
Phòng Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển kính mời Quý Thầy/Cô tham gia viết bài tham luận Hội thảo khoa học tháng 11/2021. Chi tiết xin xem file đính kèm.

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học tháng 10/2021

Phòng QHHT & NCPT | 05/10/2021
Phòng QHHT&NCPT kính mời quý Thầy/Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 10/2021. Chi tiết theo file đính kèm

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo tháng 10/2021

Phòng QHHT & NCPT | 05/10/2021
Phòng QHHT&NCPT kính mời quý Thầy/Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 10/2021. Chi tiết theo file đính kèm

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học tháng 10/2021

Phòng QHHT & NCPT | 05/10/2021
Phòng QHHT&NCPT kính mời quý Thầy/Cô tham gia viết bài Hội thảo khoa học tháng 10/2021. Chi tiết theo file đính kèm