Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học cấp Thành phố

Phòng QHHT & NCPT | 04/05/2021
Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học cấp Thành phố - Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh