Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng QHHT & NCPT | 16/01/2018
Theo Quyết đinh 604/QĐ-CĐKT ngày 12 tháng 10 năm 2018

Thông báo Hội thảo Khoa học " Mạng lưới giáo dục trong bối cảnh tự chủ của những thập niên đầu thế kỉ 21""

Phòng QHHT & NCPT | 06/05/2019
Nội dung Hội thảo Khoa học "Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu thế kỷ 21"

HƯỚNG DẪN VIẾT THAM LUẬN

Phòng QHHT & NCPT | 08/03/2019

Hội thảo khoa học

Phòng QHHT & NCPT | 12/01/2019