Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ

Phòng QHHT & NCPT | 25/03/2020
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ Đánh giá hiệu quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”

HƯỚNG DẪN VIẾT GIÁO TRÌNH

Phòng QHHT & NCPT | 13/11/2019
(Trích TT Số: 03/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 01 tháng 03 năm 2017 về Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)