HƯỚNG DẪN VIẾT GIÁO TRÌNH

Phòng QHHT & NCPT | 13/11/2019
(Trích TT Số: 03/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 01 tháng 03 năm 2017 về Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng QHHT & NCPT | 16/01/2018
Theo Quyết đinh 604/QĐ-CĐKT ngày 12 tháng 10 năm 2018

Thông báo Hội thảo Khoa học " Mạng lưới giáo dục trong bối cảnh tự chủ của những thập niên đầu thế kỉ 21""

Phòng QHHT & NCPT | 06/05/2019
Nội dung Hội thảo Khoa học "Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu thế kỷ 21"