PHỤ LỤC 4 - Các biểu mẫu dành cho đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học cấp Khoa - Tổ năm học 2016 - 2017

Phòng QHHT & NCPT | 02/12/2015
(Các biểu mẫu đã được cập nhật vào tháng 10 năm 2016)

PHỤ LỤC 3 - Các biểu mẫu dành cho đề tài đăng ký nghiên cứu khoa học cáp trường năm học 2016 - 2017

Phòng QHHT & NCPT | 02/12/2015
(Đây là các biểu mẫu đã được cập nhật vào tháng 10 năm 2016)

PHỤ LỤC 1 VÀ PHỤ LỤC 2

Phòng QHHT & NCPT | 02/12/2015
Phụ lục 1 -BẢNG QUY ĐỔI GIỜ CHUẨN CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA GIẢNG VIÊN ; Phục lục 2 -QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÍ VI PHẠM

Mẫu lý lịch khoa học

Phòng QHHT & NCPT | 02/12/2015
(Đây là mẫu mới cập nhật vào Tháng 12 năm 2015)