PHỤ LỤC 1 VÀ PHỤ LỤC 2

Phòng QHHT & NCPT | 02/12/2015
Phụ lục 1 -BẢNG QUY ĐỔI GIỜ CHUẨN CÁC HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA GIẢNG VIÊN ; Phục lục 2 -QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÍ VI PHẠM

Mẫu lý lịch khoa học

Phòng QHHT & NCPT | 02/12/2015
(Đây là mẫu mới cập nhật vào Tháng 12 năm 2015)