Quản lý khoa học

Biểu mẫu tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa - Tổ năm học 2016 - 2017

Phòng QHHT & NCPT | 08/10/2016
|

01 -  Biên bản hội thảo cấp Khoa - Tổ File Download

02 - Kế hoạch tổ chức hội thảo cấp Khoa - Tổ File Download

03 - Thư mời hội thảo cấp Khoa - Tổ File Download

04 - Kỷ yếu hội thảo cấp Khoa - Tổ File Download

05 - Hướng dẫn viết tham luận File Download

|