Quy định - Quy trình - Biểu mẫu

Mẫu danh sách Đoàn viên dành cho Chi Đoàn

Đoàn Thanh niên | 18/08/2018
|

Chi đoàn sử dụng Mẫu danh sách áp dụng cho Đoàn viên Chi đoàn cơ sở.

Sử dụng đánh máy, font Times ner roman.

Có 2 phương thức cập nhật:

  1. Gửi thông tin cho từng bạn nhập rồi gửi mail tổng hợp.
  2. Căn cứ vô Sổ Đoàn của Đoàn viên nhập.

Sau khi hoàn tất gửi Mail có tiêu đề cụ thể về địa chỉ: doanhoi@kthcm.edu.vn

Trân trọng./.

File Download

|