QUY TRÌNH 1 - LẬP BẢNG HỆ SỐ LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị | 30/07/2018

QUY TRÌNH 2 - ĐI HỌC TRONG NƯỚC

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị | 30/07/2018

QUY TRÌNH 3 - ĐI HỌC NGOÀI NƯỚC

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị | 30/07/2018

QUY TRÌNH 4 - ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị | 30/07/2018

QUY TRÌNH 5 - THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị | 30/07/2018

QUY TRÌNH 6 - ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị | 30/07/2018

QUY TRÌNH 7 - XÉT HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị | 30/07/2018

QUY TRÌNH 8 - XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP XIN NGHỈ THEO ĐƠN

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị | 30/07/2018

QUY TRÌNH 9 - TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị | 30/07/2018

QUY TRÌNH 10 - BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị | 30/07/2018