Quy trình xác nhận giấy tờ

Qui trình xác nhận và cấp các loại giấy tờ cho HSSV

Phòng Công tác HSSV | 28/06/2017
|

Qui trình xác nhận và cấp các giấy tờ xác nhận liên quan đến HSSV

1.1 Đối với các mẫu đơn xác nhận do HSSV trực tiếp mang tới 

          + Tiếp nhận trực tiếp, kiểm tra thông tin và tình trạng HSSV, xác nhận trực tiếp trên mẫu do HSSV đem tới.

+ Thời gian thực hiện: Chậm nhất là hai ngày làm việc.

1.2 Đối với "Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận" tiếp nhận từ Trung tâm Hỗ trợ SV & Quan hệ doanh nghiệp

+ P.CTHSSV sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin trong đơn, tình trạng học tập, tình trạng đóng học phí:

+ Nếu đủ điều kiện sẽ cấp Giấy xác nhận theo mẫu cho HSSV

+ Nếu không đủ điều kiện sẽ hoàn trả đơn lại cho Trung tâm Hỗ trợ SV & Quan hệ doanh nghiệp

+ Thời gian thực hiện: Chậm nhất là hai ngày làm việc.

|