Quy trình xác nhận giấy tờ

Qui trình xác nhận và cấp các loại giấy tờ cho HSSV

Phòng Công tác HSSV | 28/06/2017
|

1. Các loại giấy tờ cần xác nhận:

          1.1 Giấy xác nhận để dùng cho các mục đích khác nhau của HSSV

          1.2 Giấy xác nhận dùng cho HSSV vay vốn tín dụng SV (mẫu mới 10/2011)

          1.3 Xác nhận trên sổ ưu đãi giáo dục

          1.4 Xác nhận trên đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí

2. Nguyên tắc xác nhận hoặc cấp giấy xác nhận: (Sử dụng nội bộ P.CT HSSV)

3. Qui trình xác nhận và cấp các giấy tờ xác nhận liên quan đến HSSV

3.1 Đối với “Giấy xác nhận” HSSV hiện là HSSV của trường

          + HSSV lấy mẫu “Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận” tại P.CTHSSV hoặc trên Website của trường.

+ HSSV điền đầy đủ, chính xác và rõ ràng tất các thông tin cần thiết trên mẫu và nộp tại P.CTHSSV. Riêng Giấy xác nhận dùng đi/ mua vé tập xe buýt tháng nếu cần dán ảnh 2x3 thì SV nộp kèm ảnh (Có ghi rõ họ tên, lớp, MSSV trên mặt sau) để đóng dấu giáp lai lên ảnh.

+ P.CTHSSV sẽ kiểm tra, đối chiếu:

+ Nếu đủ điều kiện sẽ cấp Giấy xác nhận theo mẫu cho HSSV

+ Nếu không đủ điều kiện sẽ hoàn trả Đơn lại cho HSSV có ghi chú sai sót

+ Thời gian thực hiện: Chậm nhất là hai ngày làm việc.

3.2 Đối với “Giấy xác nhận” HSSV đang trong tình trạng bảo lưu kết quả, tạm ngừng học, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

          + HSSV lấy mẫu “Đơn xin xác nhận” tại P.CTHSSV hoặc trên Website của trường

+ HSSV điền đầy đủ, chính xác và rõ ràng tất các thông tin cần thiết trên mẫu, nhất là nội dung “hiện tôi đang……- phải ghi rõ tình trạng hiện tại của HSSV”. Trình Khoa đào tạo đối với bậc TCCN hoặc Phòng Đào tạo đối với bậc CĐ xác nhận tình trạng của HSSV và nộp lại tại P.CTHSSV

+ P.CTHSSV sẽ kiểm tra, đối chiếu:

+ Nếu đủ điều kiện sẽ cấp Giấy xác nhận theo mẫu cho HSSV

+ Nếu không đủ điều kiện sẽ hoàn trả Đơn lại cho HSSV có ghi chú sai sót

+ Thời gian thực hiện: Chậm nhất là hai ngày làm việc.

lưu ý: Trên Giấy xác nhận có ghi rõ tình trạng của HSSV

3.3 Đối với xác nhận trên sổ ưu đãi giáo dục

+ HSSV điền đầy đủ, chính xác và rõ ràng tất các thông tin trên trang sổ ưu đãi giáo dục cần xác nhận và nộp tại P.CTHSSV

+ P.CTHSSV sẽ kiểm tra, đối chiếu:

+ Nếu đủ điều kiện sẽ xác nhận trên sổ cho HSSV

+ Nếu không đủ điều kiện sẽ hoàn trả lại cho HSSV có ghi chú sai sót

+ Thời gian thực hiện: Chậm nhất là hai ngày làm việc.

3.4 Đối với xác nhận trên “Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí”

          + Vào đầu mỗi học kỳ, nhà trường triển khai đồng loạt việc thực thực đến từng lớp học thông qua lớp trưởng.

          + HSSV thuộc đối tượng miễn, giảm tự ghi nhận đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin vào “Đơn đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí” theo hướng dẫn và nộp cho lớp trưởng.

          + Lớp trưởng ghi nhận/ yêu cầu HSSV ghi nhận đủ thông tin yêu cầu vào danh sách theo lớp và nộp về P.CTHSSV

+ P.CTHSSV sẽ kiểm tra, đối chiếu:

+ Nếu đủ điều kiện sẽ xác nhận trên đơn cho HSSV

+ Nếu không đủ điều kiện sẽ hoàn trả lại cho HSSV có ghi chú sai sót

+ Thời gian thực hiện: Theo thông báo từng đợt và nhanh nhất có thể.

          Ghi chú: Do trong những năm đầu thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho HSSV, nhiều địa phương chưa thực hiện nhất quán nên nhà trường sẽ tiếp tục xác nhận trên đơn cho HSSV khi HSSV có nhu cầu. (Mẫu đơn lấy trên Website của trường)

3.5 Đối với “Giấy xác nhận” dùng cho HSSV vay vốn tín dụng SV

          + Vào đầu mỗi học kỳ, nhà trường triển khai đồng loạt việc thực thực đến từng lớp học thông qua lớp trưởng.

          + HSSV thuộc đối tượng được vay vốn tín dụng SV và có nhu cầu vay vốn tự ghi nhận đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin vào mẫu “Giấy xác nhận – Mẫu 01/TDSV”, nộp cho lớp trưởng

          + Lớp trưởng ghi nhận/ yêu cầu HSSV ghi nhận đủ thông tin yêu cầu vào danh sách theo lớp và nộp về P.CTHSSV

+ P.CTHSSV sẽ kiểm tra, đối chiếu:

+ Nếu đủ điều kiện sẽ xác nhận trên mẫu “Giấy xác nhận” cho HSSV

+ Nếu không đủ điều kiện sẽ hoàn trả lại cho HSSV có ghi chú sai sót

+ Thời gian thực hiện: Theo thông báo từng đợt và nhanh nhất có thể.

Ghi chú: Những trường hợp phát sinh nhu cầu vay vốn tín dụng SV trong năm học, nhà trường sẽ xác nhận cho HSSV và thực hiện theo qui trình sau:

+ HSSV lấy mẫu “Giấy xác nhận – Mẫu 01/TDSV” tại P.CTHSSV hoặc trên Website của trường

+ HSSV điền đầy đủ, chính xác và rõ ràng tất các thông tin cần thiết trên mẫu và nộp tại P.CTHSSV

+ P.CTHSSV sẽ kiểm tra, đối chiếu:

+ Nếu đủ điều kiện sẽ xác nhận trên mẫu cho HSSV

+ Nếu không đủ điều kiện sẽ hoàn trả lại cho HSSV có ghi chú sai sót

+ Thời gian thực hiện: Chậm nhất là hai ngày làm việc.

File Download – Quyết định ban hành Qui trình xác nhận giấy tờ

|