Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Khoa cơ bản

Khoa Cơ bản | 24/08/2015
|

   Thầy Đỗ Công Thánh ( Phụ trách Khoa)

 
 

TỔ TIN HỌC

Thầy Trương Châu
Thầy Trương Tấn Lộc
Cô Nguyễn Thị Phương Thùy
Thầy Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ
Thầy Kiều Tất Thắng  
Thầy Nguyễn Hải Triều
 

TỔ TOÁN

Thầy Hoàng Hữu Vinh
Thầy Lê Phước Toàn
 
 
 
 
 

TỔ THỐNG KÊ

 Thầy Dương Văn Chí
 Thầy Nguyễn Thanh Hùng
 Thầy Huỳnh Công Toại
 
 
 
 

 

|