Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Trung tâm Hoạt động và Hỗ trợ HSSV

Trung tâm HĐ & Hỗ trợ HSSV | 27/07/2016
|
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/CHỨC DANH EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Phạm Ngọc Hiệp Giám đốc hieppn@kthcm.edu.vn 028 38 32 32 50

2 Nguyễn Quốc Tiến NV Quan hệ doanh nghiệp tiennq@kthcm.edu.vn
3 Lê Lưu Thanh Vân NV Hành chính tổng hợp & Hoạt động phong trào vanllt@kthcm.edu.vn
|