Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 13/07/2015
|
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL ĐIỆN THOẠI
01 Lê Nhị Lãm Thúy Giám đốc thuylnl@kthcm.edu.vn

38395682 (25)
02 Trần Viết Thụy Phó Giám đốc thuytv@kthcm.edu.vn
03 Hồ Nguyễn Phú Bảo Phó Giám đốc baohnp@kthcm.edu.vn
04 Nguyễn Thụy Vương Khanh Tổ trưởng TVHN&TS khanhntv@kthcm.edu.vn
05 Khưu Hoàng Giang Sơn Nhân viên sonkhg@kthcm.edu.vn
06 Phạm Đình Tuấn Anh Nhân viên anhpdt@kthcm.edu.vn
07 Phạm Thị Hằng Nhân viên hangpt@kthcm.edu.vn
08 Cao Thị Nga Nhân viên ngact@kthcm.edu.vn
09 Đặng Chí Luận Nhân viên luandc@kthcm.edu.vn
10 Trương Văn Hùng Nhân viên hungtv@kthcm.edu.vn
11 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên thuyntt@kthcm.edu.vn
12 Hồ Hồng Diểm Nhân viên diemhh@kthcm.edu.vn

 

|