Tài chính - Cơ sở vật chất

Công khai cơ sở vật chất

Phòng Thanh tra & ĐBCL | 04/05/2017
|

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO NGÀY 06/09/2022, Công khai cơ sở vật chất năm học  2021 -2022 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 15/09/2021, Công khai cơ sở vật chất năm học  2020 -2021 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 09/09/2020, Công khai cơ sở vật chất năm học  2019 -2020 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 01/11/2018, Công khai cơ sở vật chất năm học  2018 -2019 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 13/10/2017, Công khai cơ sở vật chất năm học  2017 -2018 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 15/10/2016, Công khai cơ sở vật chất năm học  2016 -2017 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 09/11/2016, Công khai cơ sở vật chất năm học  2015 -2016 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 24/10/2014, Công khai cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 27/11/2013, Công khai cơ sở vật chất năm học  2013 -2014 File Download

|