Tài chính - Cơ sở vật chất

Công khai tài chính

Phòng Thanh tra & ĐBCL | 04/05/2017
|

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 THÔNG BÁO NGÀY 06/09/2022, Công khai tài chính năm học 2022-2023 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 15/09/2021, Công khai tài chính năm học 2021-2022 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 01/03/2021, Công khai tài chính năm học 2020-2021 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 09/11/2020, Công khai tài chính năm học 2019-2020 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 25/09/2018, Công khai tài chính năm học 2018 -2019 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 11/10/2017, Công khai tài chính năm học 2017 -2018 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 09/11/2016, Công khai tài chính năm học 2016 -2017 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 08/10/2015, Công khai tài chính năm học 2015 - 2016 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 24/10/2014, Công khai tài chính năm học 2014 - 2015 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 27/11/2013, Công khai tài chính năm học 2013 - 2014 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 26/11/2012, Công khai tài chính năm học 2012 - 2013 File Download

THÔNG BÁO NGÀY 07/03/2012, Công khai tài chính năm học  2011 - 2012 File Download

|