Thời Khóa biểu HK 1 NH 2017 - 2018

Phòng Đào tạo | 21/08/2017
Cập nhật TKB điều chính môn GDTC khóa 13 & CĐ khóa 11, 12 đối với lớp ổn định- HSSV xem thời khoá biểu chi tiết tại trang Web của Khoa, HSSV chú ý thời gian bắt đầu học.

Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.8, K.9, K.10 Hk1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 02/08/2016
Chú ý: Đã cập nhật mới nhất TKB trả nợ đến ngày 05/10/2016