Thời Khóa biểu HK 1 NH 2017 - 2018

Phòng Đào tạo | 21/08/2017
Cập nhật TKB điều chính môn GDTC khóa 13 & CĐ khóa 11, 12 đối với lớp ổn định- HSSV xem thời khoá biểu chi tiết tại trang Web của Khoa, HSSV chú ý thời gian bắt đầu học.

Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.8, K.9, K.10 Hk1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 02/08/2016
Chú ý: Đã cập nhật mới nhất TKB trả nợ đến ngày 05/10/2016

Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.11 HK1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 02/10/2016
Chú ý: Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu các lớp trả nợ đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần

Thời khoá biểu các lớp CĐ K.12

Phòng Đào tạo | 29/09/2016

Thời khoá biểu các lớp CĐ K.11, CĐ K.10, TCCN K.26 HK1 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 31/07/2016
HSSV xem thời khoá biểu chi tiết tại trang Web của Khoa, HSSV chú ý thời gian học quân sự.

Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.9 và CĐ K.10

Phòng Đào tạo | 01/03/2016
Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu các lớp trả nợ đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần