Thời khóa biểu

Thời khoá biểu các lớp CĐ K.11, CĐ K.10, TCCN K.26 HK1 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 31/07/2016
|

- Sinh viên xem bản đồ đường đi đến sân Phú Thọ tại đây (dành cho các học phần Giáo dục thể chất)

THỜI GIAN HỌC

Tiết Thời gian Tiết Thời gian
Tiết 1 07 giờ 00 - 07 giờ 45 Tiết 7 12 giờ 45 - 13 giờ 30
Tiết 2 07 giờ 45 - 08 giờ 30 Tiết 8 13 giờ 30 - 14 giờ 15
Tiết 3 08 giờ 30 - 09 giờ 15 Tiết 9 14 giờ 15 - 15 giờ 00
Nghỉ giải lao 15 phút Nghỉ giải lao 15 phút
Tiết 4 09 giờ 30 - 10 giờ 15 Tiết 10 15 giờ 15 - 16 giờ 00
Tiết 5 10 giờ 15 - 11 giờ 00 Tiết 11 16 giờ 00 - 16 giờ 45
Tiết 6 11 giờ 00 - 11 giờ 45 Tiết 12 16 giờ 45 - 17 giờ 30
|