Thời khóa biểu

Thời khoá biểu các lớp CĐ K.11 trong tuần

Phòng Đào tạo | 02/10/2015
|

- Sinh viên xem danh sách (bản chính thức) : Cơ cấu Tổ chức \ Phòng ban \ Phòng đào tạo \ Danh sách HSSVDanh sách đầu vào
- Sinh viên xem bản đồ đường đi đến sân Phú Thọ tại đây (dành cho các học phần Giáo dục thể chất)

THỜI GIAN HỌC (tạm thời)

Tiết Thời gian
Buổi sáng 
Tiết 1 7 giờ 00 - 7 giờ 50
Tiết 2 7 giờ 50 - 8 giờ 40
Tiết 3 8 giờ 40 - 9 giờ 30
Nghỉ giải lao 9 giờ 30 - 9 giờ 45
Tiết 4 9 giờ 45 - 10 giờ 35
Tiết 5 10 giờ 35 - 11 giờ 25
Buổi chiều 
Tiết 6 12 giờ 45 - 13 giờ 35
Tiết 7 13 giờ 35 - 14 giờ 25
Tiết 8 14 giờ 25 - 15 giờ 15
Nghỉ giải lao 15 giờ 15 - 15 giờ 30
Tiết 9 15 giờ 30 - 16 giờ 20
Tiết 10 16 giờ 20 - 17 giờ 10
|