Thời khóa biểu

Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.8, K.9, K.10 Hk1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 02/08/2016
|

Sinh viên CĐ K.8 xem thông tin lớp trả nợ tại đây

Sinh viên CĐ K.9 xem thông tin lớp trả nợ tại đây

Sinh viên CĐ K.10 xem thông tin lớp trả nợ tại đây (đã cập nhật mới đến ngày 05/10/2016)

Chú ý:

- Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu các lớp trả nợ đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần.
- Sinh viên CĐ K.11 nhớ theo dõi thông tin lớp trả nợ trong khoảng cuối tháng 09/2016 đầu tháng 10/2016.
- Những học phần sinh viên đã đăng ký trả nợ nhưng chưa xếp lớp, SV chú ý theo dõi thông báo của PĐT để cập nhật thông tin về lớp trả nợ học phần.

|