Thời khóa biểu

Thời Khóa biểu HK 1 NH 2017 - 2018

Phòng Đào tạo | 21/08/2017
|

Thời khóa biểu các khóa Cao đẳng HK 1 NH 2017 - 2018:

Cao đẳng khóa 11, 12  đối với lớp độc lập sinh viên  xem tại đây

Cao đẳng khóa  11, 12  đối với lớp ổn định sinh viên xem tại đây (điều chỉnh lần 2)

Cao đẳng khóa  13  đối với lớp độc lập sinh viên  xem tại đây

Cao đẳng khóa  13  đối với lớp ổn định sinh viên  xem tại đây

Trung cấp khóa 27 học sinh xem tại đây

 Sinh viên Khóa 13 xem TKB điều chỉnh học phần Giáo dục thể chất  tại đây

 

 

|