Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 30/06/2017
Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2016 - 2017 (có điều chỉnh học phần Tin học kế toán)

Đăng ký học trả nợ học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 29/06/2017
Đăng ký học trả nợ học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Lịch học bù Anh văn căn bản 1

Phòng Đào tạo | 23/06/2017
Lịch học bù Anh văn căn bản 1 (AVCB1-K12-LOP1 và AVCB1-K12-LOP4)

Kế hoạch triển khai giảng dạy học kỳ hè năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo | 17/06/2017
Đăng ký: từ 01/07/2017 đến 08/07/2017; Thời gian học: từ 08/07/2017 đến 12/08/2017; Thời gian thi kết thúc học kỳ hè: từ 14/08/2017 đến 19/08/2017