Thông báo câp nhật thêm Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.10 HK1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 06/10/2016
Chú ý: Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu các lớp trả nợ đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần.

Thông báo Thời khoá biểu các lớp CĐ K.12 HK1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 02/10/2016
Chú ý: Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần

Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.11 HK1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 02/10/2016
Chú ý: Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu các lớp trả nợ đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần

Kế hoạch thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào Khóa 12 Cao đẳng NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 19/09/2016
Chú ý: Sinh viên phải tham dự thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào

Lịch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 12 Cao đẳng NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 15/09/2016
Chú ý: Các em sinh viên bắt buộc phải tham dự tuần sinh hoạt công dân đầu khóa

Danh sách phân lớp CĐ K.12 - Lịch gặp cố vấn học tập

Phòng Đào tạo | 12/09/2016
Chú ý: Sinh viên phải đi tham dự đầy đủ để nghe phổ biến lịch học chính trị đầu khoá và lịch thi kiểm tra Anh văn đầu vào.

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời Cao đẳng, TCCN hệ chính quy đợt 1 tháng 6/2016

Phòng Đào tạo | 20/08/2016
Sinh viên nhận giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời đồng thời kiểm tra thông tin cá nhân để in bằng tốt nghiệp từ ngày 22/8 đến 31/9/2016 tại phòng Đào tạo. Nếu sinh viên không thực hiện việc kiểm tra thông tin, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin in trên bằng tốt nghiệp của mình.

Thông báo Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.8, K.9, K.10 Hk1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 02/08/2016
Chú ý: Đã cập nhật thêm TKB trả nợ CĐ K.9. Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu các lớp trả nợ đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần

Danh sách các lớp học phần hủy - học kỳ 1 NH 2016 -2017 - Cao đẳng chính quy

Phòng Đào tạo | 21/07/2016
Chú ý: sinh viên theo dõi thời khoá biểu các học phần thay thế để đi học đúng TKB.