Thời gian và danh sách sinh viên đăng ký trả nợ học phần Cao đẳng NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 09/10/2016
Cập nhật thời gian và danh sách sinh viên khóa 11 đăng ký trả nợ học phần Tin học đại cương

Đăng ký học tiếng Anh đầu vào cho sinh viên Cao đẳng Khóa 12 NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 11/10/2016
Thời gian đăng ký từ 10/10 đến 20/10/2016

Hướng dẫn học vụ Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo | 29/12/2015

Thông báo câp nhật thêm Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.10 HK1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 06/10/2016
Chú ý: Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu các lớp trả nợ đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần.

Thông báo Thời khoá biểu các lớp CĐ K.12 HK1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 02/10/2016
Chú ý: Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần

Thời khoá biểu đăng ký trả nợ học phần các lớp CĐ K.11 HK1 NH 2016-2017

Phòng Đào tạo | 02/10/2016
Chú ý: Sinh viên đi học đúng thời khoá biểu các lớp trả nợ đã thông báo để tham dự đầy đủ các bài kiểm tra và dự thi kết thúc học phần

Kế hoạch thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào Khóa 12 Cao đẳng NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 19/09/2016
Chú ý: Sinh viên phải tham dự thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào

Lịch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 12 Cao đẳng NH 2016 - 2017

Phòng Đào tạo | 15/09/2016
Chú ý: Các em sinh viên bắt buộc phải tham dự tuần sinh hoạt công dân đầu khóa