Về việc Đăng ký trả nợ học phần Anh văn căn bản (1) học kỳ II năm học 2016 - 2017 dành cho sinh viên CĐ K.11, CĐ K.12 hệ chính quy

Phòng Đào tạo | 22/03/2017
Chú ý: Sinh viên (SV) tải phiếu đăng ký học trả nợ tại P.Đào tạo/Các biểu mẫu/Các loại biểu mẫu dành cho HS-SV (mẫu số 8). Hạn chót nộp phiếu đăng ký về P.ĐT ngày 24/03/2017. Mọi sự đăng ký chậm trễ SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Lịch giảng lớp học phần Anh văn căn bản 1

Phòng Đào tạo | 20/03/2017
Lịch giảng lớp học phần Anh văn căn bản 1 dành cho sinh viên đủ điều kiện học AVCB khóa 12

Tổ chức thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên cao đẳng khóa 11, khóa 12

Phòng Đào tạo | 09/02/2017
Thời gian nhận đơn: Từ ngày 09/02/2017 đến 18/02/2017

Đăng ký trả nợ học phần HK2 năm học 2016 - 2017 dành cho SV CĐ K.11

Phòng Đào tạo | 09/02/2017
Chú ý: Sinh viên (SV) tải phiếu đăng ký học trả nợ tại P.Đào tạo/Các biểu mẫu/Các loại biểu mẫu dành cho HS-SV (mẫu số 8). Hạn chót nộp phiếu đăng ký về P.ĐT trước ngày 28/02/2017. Mọi sự đăng ký chậm trễ SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đăng ký học phần HK2 năm học 2016 - 2017 trình độ Cao đẳng khóa 12 hệ chính quy (HK2 khóa học 2016 -2019)

Phòng Đào tạo | 16/01/2017
Chú ý: Cố vấn học tập (CVHT)/Sinh viên (SV) tải phiếu đăng ký học phần tại P.Đào tạo/Các biểu mẫu/Các loại biểu mẫu dành cho HS-SV. Hạn chót nộp phiếu đăng ký học phần về P.ĐT trước ngày 11/02/2017. Mọi sự đăng ký chậm trễ SV hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Thay đổi lịch học, phòng học các lớp mở học phần tin học đại cương khóa 11 CĐ (11THĐC01-HL, 11THĐC02-HL, 11THĐC03-HL)

Phòng Đào tạo | 09/02/2017
Chú ý: Thông báo này dành cho lớp 11THĐC01-HL, 11THĐC02-HL, 11THĐC03-HL. Sinh viên đi học đúng thời khóa biểu đã thông báo

Thay đổi lịch học, phòng học các lớp mở học phần tin học đại cương khóa 11 CĐ (11THĐC01-HL, 11THĐC02-HL, 11THĐC03-HL)

Phòng Đào tạo | 13/01/2017
Chú ý: Thông báo này dành cho lớp 11THĐC01-HL, 11THĐC02-HL, 11THĐC03-HL. Sinh viên đi học đúng thời khóa biểu đã thông báo