Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập

Khoa Công tác Xã hội | 08/01/2020
Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Về việc đăng ký môn học

Khoa Công tác Xã hội | 19/12/2019
Học kỳ 2 năm học 2019-2020

Về việc trợ cấp xã hội năm học 2019-2020

Khoa Công tác Xã hội | 12/12/2019
Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Về việc trợ cấp xã hội năm học 2018-2019

Khoa Công tác Xã hội | 12/12/2019
Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Quyết định miễn, giảm học phí

Khoa Công tác Xã hội | 11/12/2019
Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Lịch Cố vấn học tập tiếp Sinh viên

Khoa Công tác Xã hội | 25/10/2019
Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Về việc tổ chức tập trung học GDQP-AN

Khoa Công tác Xã hội | 05/11/2019