Đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019-2020

Khoa Công tác Xã hội | 08/08/2019
Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo thu học phí Học kỳ 3 Năm học 2018-2019

Khoa Công tác Xã hội | 23/07/2019
Học kỳ 3 Năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí

Khoa Công tác Xã hội | 29/06/2019
Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Thông báo về việc phát tiền miễn, giảm học phí

Khoa Công tác Xã hội | 29/06/2019
Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Thời khoá biểu Học kỳ 3 năm học 2018-2019

Khoa Công tác Xã hội | 29/06/2019

Danh sách huỷ lớp Học kỳ 3 năm học 2018-2019

Khoa Công tác Xã hội | 29/06/2019

Danh sách sinh viên nhận tiền trợ cấp xã hội

Khoa Công tác Xã hội | 29/06/2019
Học kỳ 1 Năm học 2018-2019

Về việc phát trợ cấp xã hội

Khoa Công tác Xã hội | 29/06/2019
Học kỳ 1 Năm học 2018-2019