Kế hoạch thực tập nghề nghiệp Cao đẳng Khóa 13

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 24/05/2019

Kế hoạch thực tập Trung cấp Khóa 28 - Ngành Logistic

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 23/04/2019

Bảng phân công Giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp (KDXNK)

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Xuất nhập khẩu

Bảng phân công Giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Khóa 27 TCCN (QLDN)

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp Khóa 27 (KDXNK)

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp Khóa 27 (QLDN)

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp