Kế hoạch thực tập Cao đẳng HKI Năm học 2020 - 2021

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 18/12/2020

Kế hoạch thực tập Trung cấp Khóa 28 - Ngành Logistic

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 23/04/2019

Bảng phân công Giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp (KDXNK)

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Xuất nhập khẩu

Bảng phân công Giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Khóa 27 TCCN (QLDN)

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp Khóa 27 (KDXNK)

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp Khóa 27 (QLDN)

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp