Bảng phân công Giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp (KDXNK)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Xuất nhập khẩu

Bảng phân công Giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Khóa 27 TCCN (QLDN)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp Khóa 27 (KDXNK)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Trung cấp Khóa 27 (QLDN)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp

Bảng phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập Cao đẳng Khóa 11 (KDQT)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

Bảng phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập Cao đẳng Khóa 11 (QTKDXNK)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Xuất nhập khẩu

Bảng phân công Giảng viên hướng dẫn thực tập Cao đẳng Khóa 11 (QTKD)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 07/05/2018
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Cao đẳng Khóa 11 (KDQT)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 05/05/2018
Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Cao đẳng khóa 11 (QTKDXNK)

Khoa Quản trị Kinh doanh | 05/05/2018
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Xuất nhập khẩu