Thông báo

Cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với sinh viên Cao đẳng

Phòng Đào tạo | 11/05/2018
|

Sinh viên khóa 11 xem kết quả xét tiến độ học tập tại đây

Sinh viên khóa 12 xem kết quả xét tiến độ học tập tại đây

Sinh viên khóa 13 xem kết quả xét tiến độ học tập tại đây

Sinh viên khóa 10 xem kết quả công nhận điều kiện học tiếp, tạm ngừng tiến độ, cảnh báo kết quả học tập tại đây

|