Thông báo

Đăng ký học phần HK 1 NH 2017 - 2018

Phòng Đào tạo | 29/08/2017
|

Cao đằng khóa 11:

Sinh viên khóa 11 có tên trong 2 danh sách sau thì liên hệ cô Mai Phương (phòng Đào tạo C) từ ngày 12/09/2017 đến 15/09/2017 để đăng ký.

1. Danh sách đăng ký học Anh văn chuyên ngành

2. Đăng ký học phần HK1

Cao đằng khóa 12:

Sinh viên khóa 12 có tên trong danh sách sau thì liên hệ cô Hồng Hậu (phòng Đào tạo C) từ ngày 11/09/2017 đến 23/09/2017 để đăng ký.

Danh sách đăng ký học phần

|