Thông báo

Thông báo về quy định thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và hướng dẫn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT HSSV

Khoa Thương mại Du lịch | 23/06/2016
|

http://kthcm.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-bhyt-bhtn-hssv/thong-bao-ve-quy-dinh-thong-tuyen-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-va-huong-dan-thay-doi-noi-dang-ky-kham-chua-benh-bhyt-hssv-159-1249.html

|