NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NHẬT BẢN QUA HÀNH VI KHEN

Trung tâm VH Việt - Nhật | 30/11/2016
NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT TRONG VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NHẬT BẢN QUA HÀNH VI KHEN

Đất nước con người nhật bản

Trung tâm VH Việt - Nhật | 30/11/2016
Đất nước con người nhật bản

GIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

Trung tâm VH Việt - Nhật | 30/11/2016
GIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM và Công ty Nhật Huy khang

Trung tâm VH Việt - Nhật | 29/11/2016
Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Nhật Huy khang ngày 25/11/2016 tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM