Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020 "Kêu gọi quyên góp - ủng hộ"

Đoàn Thanh niên | 14/07/2020
Ban Chỉ huy Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020 "Kêu gọi quyên góp - ủng hộ"

Lễ Tuyên dương gương điển hình Viên chức trẻ Tiêu biểu, Thanh niên Tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên | 14/07/2020
Lễ Tuyên dương gương điển hình Viên chức trẻ Tiêu biểu, Thanh niên Tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh