Tổ Tin học

Giới thiệu Tổ Tin học

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 30/05/2019
|

 

I. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ TIN HỌC

 1. Thầy Đào Quốc Phương - Tổ trưởng
 2. Thầy Kiều Tất Thắng - Giảng viên
 3. Thầy Trương Châu - Giảng viên
 4. Thầy Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ - Giảng viên
 5. Cô Nguyễn Thị Phương Thùy - Giảng viên
 6. Thầy Nguyễn Hải Triều - Giảng viên
 7. Thầy Nguyễn Văn Tú - Giảng viên

II. CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM:

 1. Tin học đại cương
 2. Tin học căn bản
 3. Tin học ứng dụng trong kinh doanh
 4. Thực hành Quản trị trên máy
 5. Hệ thống thông tin quản lý
 6. Thương mại điện tử
 7. Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu trong kế toán

 

|