Tổ Toán - Thống kê

Giới thiệu Tổ Toán - Thống kê

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 30/05/2019
|

 

I.  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TỔ TOÁN - THỐNG KÊ

 1. Thầy Nguyễn Thanh Hùng - Tổ trưởng
 2. Thầy Lê Phước Toàn - Giảng viên
 3. Thầy Hoàng Hữu Vinh - Giảng viên
 4. Thầy Dương Văn Chí - Giảng viên

II. CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM:

 1. Toán cao cấp
 2. Toán kinh tế
 3. Logic học đại cương
 4. Nguyên lý thống kê
 5. Thống kê doanh nghiệp
 6. Thống kê kinh doanh
 7. Phân tích hoạt động kinh doanh
 8. Thống kê ngoại thương

 

|