Kết quả thi tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2016

Phòng Đào tạo | 18/03/2017
Thời hạn phúc khảo trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả

Danh sách đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2016

Phòng Đào tạo | 12/12/2016
Cập nhật danh sách đến ngày 22/12/2016

Kết quả xét tư cách dự thi Tốt nghiệp đợt 1 tháng 6/2016

Phòng Đào tạo | 18/06/2016
Sinh viên chú ý xem danh sách dự thi tốt nghiệp và lịch thi ở Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Kết quả thi Tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2015

Phòng Đào tạo | 27/01/2016
Kết quả thi Tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2015. Sinh viên gửi đơn chấm phúc khảo trong vòng 15 ngày cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Công khai thông tin tốt nghiệp khóa 9

Phòng Đào tạo | 21/12/2016
Danh sách Sinh viên tốt nghiệp khóa 9

Công khai thông tin tốt nghiệp khóa 8 đợt 1

Phòng Đào tạo | 15/01/2016
Danh sách Sinh viên tốt nghiệp khóa 8 đợt 1

Công khai thông tin tốt nghiệp khóa 7 đợt 2

Phòng Đào tạo | 15/07/2015
Thông tin Sinh viên tốt nghiệp khóa 7 đợt 2