Tốt nghiệp

Kết quả thi tốt nghiệp khóa 9 cao đẳng và khóa 25 TCCN và các khóa thi kèm (đợt 1 tháng 06/2016)

Phòng Đào tạo | 08/08/2016
|

I. Khóa 9 _ Cao đẳng

STT Lớp Lớp Lớp Lớp 
1 Lớp CKD 9.1 Lớp CKD 9.2 Lớp CXN 9.1 Lớp CXN 9.2
2 Lớp CQT 9.1 Lớp CQT 9.2 Lớp CQT 9.3 Lớp CQT 9.4
3 Lớp CKT 9.1 Lớp CKT 9.2 Lớp CKT 9.3 Lớp CKT 9.4
4 Lớp CKT 9.5 Lớp CTA 9    

II. Khóa 25_TCCN

STT Lớp Lớp Lớp
1 Lớp KDTM 25 Lớp KDTM XNK 25 Lớp KTDN 25.1
2 Lớp KTDN 25.2 Lớp QTKD 25  

III. Khóa 24 thi lần đầu với khóa 25_TCCN

 1. Lớp Hành chánh sự nghiệp
 2. Lớp Quản trị kinh doanh
 3. Lớp Kế toán doanh nghiệp
 4. Lớp Kinh doanh xuất nhập khẩu

IV. Các khóa thi cùng với khóa 25_TCCN

 1. Lớp Kế toán doanh nghiệp
 2. Lớp Quản trị kinh doanh
 3. Lớp Kinh doanh xuất nhập khẩu
 4. Lớp Kinh doanh thương mại

V. Các khóa trước thi cùng với khóa 9_Cao đẳng

 1.  Khóa 5
 2. Khóa 8
 3. Lớp CKT 6
 4. Lớp CQT 6
 5. Lớp CKT 7
 6. Lớp CQT 7
 7. Lớp CXN 7
 8. Lớp CKD 7
 9. Lớp CTA 7

VI. Khóa 11_TC VLVH

Lớp QTKD 11C

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố điểm thi 08/08/2016, học sinh - sinh viên gửi đơn chấm phúc khảo về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Khu C). Sau khi hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, các khiếu nại về điểm thi của học sinh - sinh viên sẽ không được giải quyết.

|