Thông tư 43/2010/TT-BGDĐT

Phòng QHHT & NCPT | 02/12/2015
Thông tư Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp (Quy định về biên soạn giáo trình trung cấp chuyên nghiệp)

Thông tư 04 /2011/TT-BGDĐT

Phòng QHHT & NCPT | 02/12/2015
Thông tư Ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học ( Quy định biên soạn giáo trình Cao đẳng)