Văn bản pháp quy

Các văn bản về nghiên cứu khoa học ( Cập nhật bổ sung )

Phòng QHHT & NCPT | 29/06/2017
|
STT TÊN VAN BẢN FILE ĐÍNH KÈM GHI CHÚ
1 Quyết định số 620/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh    
2 Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 07 tháng 03 năm 2005 của Uỷ Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh    
3 Luật số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 của Quốc hội về
ban hành Luật Giáo dục đại học
File Download  
4 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học File Download  
5 Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học File Download  
6 Luật số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2013 của Quốc hội về ban hành Luật Khoa học và Công nghệ File Download  
7 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ File Download  
8 Luật số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 về ban hành
Luật Giáo dục nghề nghiệp
File Download  
9 Thông tư số 123/2009/TT-BTC Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp File Download  
10 Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động Thương Binh-Xã hội về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng File Download  
11 Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động Thương binh- Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng File Download  
12 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động Thương Binh-Xã hội về Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp File Download  
13 Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động Thương Binh-Xã hội về Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp File Download  
14 Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh    
|