Mùa hè xanh, mùa của những ngày tôi xa Thành phố

"Bạn tôi từng ngăn cản tôi đi Mùa hè xanh vì phải làm những công việc rất cực nhọc, những công việc mà người ta gọi là “làm chi cho phí công”, làm nhan sắc xấu đi." - Nguyễn Quỳnh Như - Sinh viên năm 3 (khoa Công tác xã hội).

Thông báo kết quả kỳ thi xét chuẩn tiếng Anh đầu ra cho sinh viên Cao đẳng khóa 10 (ngày 14/7/2017)

Thông báo kết quả kỳ thi xét chuẩn tiếng Anh đầu ra cho sinh viên Cao đẳng khóa 10 đối với sinh viên tham dự chương trình thi có giá trị lưu hành nội bộ trong xét chuẩn tốt nghiệp (ngày 14/7/2017): http://www.kthcm.edu.vn/bai-viet/ngoai-ngu/ke-t-qua-thi-tie-ng-anh-da-u-ra-cho-sv-cd-kho-a-10-thi-nga-y-14-07-2017-361-2350.html